Prognozy jakości powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska
Prognozy jakości powietrza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2018 r., poz. 1120) od 1 stycznia 2019 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na dedykowanej stornie internetowej prezentuje prognozy zanieczyszczenia powietrza, które wykonuje Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) na podstawie art.88, ust. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Zadania IOS-PIB, o których mowa w art. 88 ust. 7 i 8 ustawy Poś są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy codziennie przygotowuje i przekazuje do GIOŚ wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu w formie plików cyfrowych (w formacie NetCDF ang. Network Common Data Form). Netcdf jest formatem danych siatkowych, w którym informacja o danych, czyli metadane (ang. metadata), oraz dane wynikowe zawarte są w tym samym zbiorze. Przekazane wyniki przetwarzane są w zasobach informatycznych GIOŚ do postaci map rozkładu stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza i prezentowane na portalu Jakość Powietrza.

Prognozy zanieczyszczeń powietrza wykonane są w siatce o rozdzielczości nominalnej 0,025x0,025 stopnia (ok. 2,7km x 1,6km) sięgającej minimum 100 km poza granice kraju. Na potrzebę poprawnego odebrania prezentowanych prognoz, mapy zostały przycięte do granic Polski.

Prognozy zanieczyszczeń powietrza są prezentowane na 3 kolejne dni. Prognozy dotyczą takich substancji jak:

  • pył zawieszony PM10,
  • dwutlenek siarki SO2,
  • dwutlenek azotu NO2,
  • ozon troposferyczny O3,