Polskie krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska

Polskie krótkoterminowe prognozy jakości powietrza

Obecnie dostępna jest prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem dla obszaru Polski oraz  poszczególnych województw, jest ona realizowana z wykorzystaniem systemu prognostycznego EkoPrognoza. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). GEM-AQ jest modelem chemii troposfery, który pozwala na jednoczesne i spójne (on-line) modelowanie procesów dynamicznych, fizycznych i chemicznych w atmosferze. Dzięki możliwości zastosowania siatki obliczeniowej o zmiennej rozdzielczości model ten umożliwia symulacje stanu chemicznego atmosfery od skali lokalnej poprzez skalę regionalną, aż do skali globalnej.

Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognoza zanieczyszczenia ozonem dla obszaru Polski oraz poszczególnych województw obliczana jest codziennie na kolejne 3 doby na siatce o rozdzielczości 5 km. Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby pola odpowiednich wartości średnich:

  • średnia 24-godzinna,
  • najwyższa 8-godzinna średnia krocząca,
  • najwyższe wartości stężeń ozonu w ciągu doby.

 

Ponadto mieszkańcy województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego oraz aglomeracji trójmiejskiej mogą korzystać z serwisów informujących o prognozowanym stanie jakości powietrza.