Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące - Główny inspektorat ochrony środowiska

Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące

W celu wzmocnienia nadzoru nad systemem monitoringu powietrza w Polsce w styczniu 2011r. w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska zostało utworzone Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące w zakresie badań powietrza atmosferycznego, co stanowi  wypełnienie zobowiązań  dotyczących  wdrożenia w kraju członkowskim systemu zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC) w monitoringu powietrza, zapisanych w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). KLRiW zostało włączone do Unijnej Sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie powietrza atmosferycznego  - AQUILA (Air Quality Reference Laboratories)  z siedzibą w JRC w Isprze: http://ies.jrc.ec.europa.eu/aquila-project/members.html. Działalność sieci AQUILA ma przede wszystkim na celu zapewnienie spójnej polityki jakości w sieciach monitoringu powietrza na terenie UE. W ramach Sieci opracowywane i walidowane są metodyki pomiarowe, wyznaczane są nowe kierunki w pomiarach jakości powietrza, organizowane są kampanie pomiarowe, opiniowane są zmiany w przepisach prawnych UE dotyczące monitorowania jakości powietrza, a także prowadzone są dyskusje nad nowymi technikami pomiarowymi.

Wyposażenie KLRiW stanowi aparatura zakupiona w ramach projektu Phare PL01.05.06 systemy oceny jakości powietrza - faza II, jak też w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Siedziba KLRiW:

ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków


tel. 12 257 00 44
adres e-mail: klriw@gios.gov.pl

 

Krajowe Laboratorium Referencyjne jest powołane do zapewnienia jakości i spójności pomiarowej wojewódzkim sieciom monitoringu jakości powietrza, w szczególności poprzez:

  • utrzymywanie wzorców referencyjnych, w tym ich certyfikację względem wzorców wyższego rzędu oraz sprawdzanie wzorców roboczych (np. wzorce gazowe w butlach, generatory i analizatory ozonu);
  • wykonywanie kalibracji analizatorów w siedzibie KRLiW dla potrzeb sieci monitoringowych oraz w terenie w ramach kontroli sieci monitoringowych z wykorzystaniem wzorców będących w posiadaniu KLRiW; 
  • przeprowadzanie auditów/sprawdzeń na stacjach monitoringu (analizatory automatyczne, układy poboru prób) w tym sprawdzeń pomocniczego sprzętu pomiarowego, np. przepływomierzy, czujników temperatury i ciśnienia;
  • organizowanie i wykonywanie krajowych porównań miedzy laboratoryjnych/interkalibracji dla mierników pyłowych i gazowych;
  • organizowanie szkoleń dla sieci monitoringu powietrza;
  • wdrażanie nowych metod pomiarowych/badawczych;
  • pełnienie roli doradczej dla WIOŚ  w zakresie pomiarów zanieczyszczeń powietrza;
  • reprezentowanie Polski w międzynarodowych komisjach i sieciach, np. w europejskiej sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. powietrza  - AQUILA.