Główny inspektorat ochrony środowiska

Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

Od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce "Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe" codziennie rano są prezentowane trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym jest zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alertowych stężeń ozonu w powietrzu.

Ozon troposferyczny (O3) jest zanieczyszczeniem powstającym w powietrzu w wyniku reakcji zachodzących pomiędzy tlenkami azotu i lotnymi związkami organicznymi. Reakcjom tym sprzyja wysoka temperatura powietrza i nasłonecznienie. Najwyższe stężenia ozonu występują poza obszarami miast lub na ich przedmieściach. Ozon troposferyczny ze względu na swoje utleniające właściwości może mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie, może powodować podrażnienia błon śluzowych, kaszel oraz bóle głowy.

Prognozy ozonu będą dostępne do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego w powietrzu są najwyższe.

Oprócz map na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw.

Prognozy obliczane są codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby (dla okresu 24h, 48 h, 72 h) pola trzech wartości średnich: średniej dobowej, najwyższej 8-godzinnej średniej kroczącej (wartość normowana) oraz najwyższej jednogodzinnej wartości stężeń ozonu w ciągu doby.

Prognozy są realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do korzystania z prognoz krótkoterminowych dla ozonu troposferycznego dostępnych pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/air_quality_forecast_short_term_info.