Główny inspektorat ochrony środowiska

Analiza wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 z lat 2015-2016

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował analizę wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10, które wystąpiły w latach  2015-2016 (tutaj). Podstawowym celem pracy jest pogłębienie wiedzy o przebiegu i przyczynach występowania epizodów wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, które wystąpiły w latach 2015-2016 na terenie Polski oraz krajów sąsiadujących z Polską z uwzględnieniem aspektu transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń.

Zasadniczą część dokumentu stanowi szczegółowa analiza 27 epizodów podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10. Obejmują one analizę meteorologiczną, analizę zmian stężeń pyłu zawieszonego PM10 w trakcie epizodu oraz informację na temat zasięgu, czasu trwania i przyczyn powstania sytuacji epizodu, jak również informację o ewentualnym udziale transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń. Określenie przyczyn wystąpienia epizodów obejmuje analizę udziału podstawowych kategorii źródeł (przemysłowe, transportowe i komunalno-bytowe tzw. niska emisja) na powstawanie sytuacji smogowych. Na potrzeby analizy rozkładu przestrzennego oraz przyczyn powstania wysokich stężeń pyłu PM10 wykonano serię symulacji trajektorii wstecznych dla wybranych lokalizacji w kraju oraz za granicą, a także modelowanie matematyczne wraz z analizą jego błędów.

Epizod w rozumieniu niniejszej pracy jest to sytuacja jedno- lub kilkudniowych podwyższonych stężeń pyłu PM10, w której ma miejsce ponad 50% przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (50 µg/m3). Na potrzeby analiz wprowadzono również pojęcie "poziomu granicznego epizodu" wynoszącego 75 µg/m3.

Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w latach 2015 i 2016, przekazywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W opracowaniu wykorzystano również wyniki pomiarów zgromadzonych w europejskiej bazie danych AirBase prowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ), dane z serwisów internetowych prezentujących wyniki pomiarów meteorologicznych oraz jakości powietrza, a także danych pozyskanych w ramach współpracy dwustronnej z krajami ościennymi (Czechy, Słowacja).

Praca ta jest kontynuacją pracy opublikowanej w roku 2016, w której zaprezentowano analizę 28 epizodów podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10, które wystąpiły w latach 2013-2014 (tutaj).

Zapraszamy do lektury.