Główny inspektorat ochrony środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu


W dniu 10 października 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. obowiązuje od dnia 11 października 2019 r. Na podstawie nowego rozporządzenia zmianie ulegają wartości średniodobowe dla poziomu informowania i poziomu alarmowego w zakresie pyłu zawieszonego PM10:
 

 

Poziom informowania substancji w powietrzu

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom informowania

100 µg/m3

24 godziny

Poziom alarmowy

150 µg/m3

24 godziny