Główny inspektorat ochrony środowiska

Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w roku 2018

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport dotyczący jakości powietrza w uzdrowiskach.

Zasadniczym przedmiotem raportu jest sytuacja w roku 2018, jednak obejmuje on również lata wcześniejsze (od 2007). Szczególną uwagę poświęcono zanieczyszczeniom powietrza najbardziej problematycznym w polskich warunkach, czyli pyłowi zawieszonemu (frakcje PM10 oraz PM2,5), jak również oznaczanemu w nim benzo(a)pirenowi. Przedstawiono również informacje odnoszące się do pozostałych substancji, dla których w prawie krajowym określone zostały poziomy dopuszczalne, docelowe i poziom celu długoterminowego pod kątem ochrony zdrowia. Na potrzeby opracowania przeanalizowano dostępne dane i informacje, utworzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska od 2019 r. realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a wcześniej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Raport został opublikowany w dziale Publikacje.