Główny inspektorat ochrony środowiska

Zbiorczy raport krajowy z pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy podsumowujący wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018 wykonanej w województwach zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.) na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza wymaganej na mocy art. 89 ww. ustawy. Pięcioletnia ocena jakości powietrza obejmuje następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOX), tlenek węgla (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz zanieczyszczenia oznaczane w pyle PM10: benzo(a)piren, arsen, kadm, nikiel i ołów. Odnośniki do poszczególnych raportów wojewódzkich z oceny pięcioletniej jakości powietrza za lata 2014-2018 znajdują się tutaj.

Zbiorczy raport krajowy opublikowany został w dziale Publikacje.