Główny inspektorat ochrony środowiska

Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego


W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił  uchwałę w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej, oraz uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska  "Rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim. Raport wojewódzki za rok 2018".

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego:

- UCHWAŁA NR XIX/286/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

- UCHWAŁA NR XIX/287/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa łódzkiego w danym roku kalendarzowym.