Główny inspektorat ochrony środowiska

Ocena jakości powietrza za 2019 rok – zbiorczy raport krajowy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska.  Raport zawiera podsumowanie wyników rocznych ocen jakości powietrza w strefach w Polsce za 2019 rok.

Ocena jakości powietrza wykonywana jest w podziale na strefy, a jej wynikiem jest przypisanie każdej ze stref klasy dla każdego z ocenianych zanieczyszczeń. Wyniki klasyfikacji stref przekładają się na określone wymagania w zakresie działań na rzecz poprawy lub utrzymania jakości powietrza.

Przypisanie strefie klasy A oznacza, że na jej obszarze nie stwierdzono wystąpienia w określonym roku przekroczeń obowiązujących w Polsce wartości normatywnych stężenia danego zanieczyszczenia.

W 2019 roku, spośród 46 stref,  do klasy A zaliczono 38 stref dla pyłu zawieszonego PM2,5 i 24 strefy dla pyłu zawieszonego PM10.  W przypadku dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu oraz ołowiu, kadmu i niklu, zawartych w pyle PM10, klasę A nadano wszystkim strefom w kraju. Jako A sklasyfikowano także przeważającą większość stref w odniesieniu do: dwutlenku azotu (42), arsenu (45) i ozonu (41).

W ocenie dla 2019 roku z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, w 36 z 46 stref odnotowano przekroczenie wartości normatywnych stężeń dla jednego, lub więcej niż jednego zanieczyszczenia, czego efektem było przypisanie strefie klasy C dla tego zanieczyszczenia.  W ocenie dla 2018 roku były to odpowiednio 44 z 46 stref.  Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2019, najwięcej stref zostało zaliczonych do klasy C ze względu na wystąpienie na obszarze strefy przekroczenia wartości normatywnej dla benzo(a)pirenu (36 z 46 stref).

Raport został udostępniony w dziale Publikacje, oraz jako załączniki pdf do pobrania pod treścią komunikatu. Ponadto, w module „Mapy > Ocena jakości powietrza > Ocena Roczna” udostępniono mapy prezentujące klasyfikację stref za rok 2019 dla poszczególnych zanieczyszczeń.

Raporty wojewódzkie "Roczna ocena jakości powietrza za 2019 rok" i lata poprzednie, dostępne są do pobrania w dziale Publikacje na podstronach poszczególnych województw w module "Informacje Regionalne".