Regulamin - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE

Niniejszy serwis znajdujący się pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl administrowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Korzystając z serwisu związani są Państwo niniejszymi zasadami, określającymi zasady postępowania z danymi oraz materiałami publikowanymi w serwisie, w szczególności warunkami ich pobierania oraz powtórnego wykorzystania.

1. Serwis stanowi realizację obowiązków administratora wynikających z następujących aktów prawnych:

a) Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz.U.z 2013 r. poz.1232);

b) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235);

c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.1485);

d) Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782).

2. Na stronach serwisu mogą Państwo zapoznać się z informacją na temat jakości powietrza, aktualizowaną w odstępach co godzinnych, o dane z krajowej bazy danych jakości powietrza JPOAT2.0 zasilanej danymi z baz danych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, pochodzącymi z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych. Powyższe informacje udostępniane są w serwisie w formie danych na mapach, tabelach, wykresach.

3. Zawarte w serwisie informacje dotyczące jakości powietrza, w tym w szczególności wyniki pomiarów, stanowią bazę danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402), chronioną stosownie do przepisów powyższej ustawy. Pobieranie danych oraz ich wtórne wykorzystanie jest możliwe na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.

4. W serwisie mogą być również publikowane materiały stanowiące np. opracowania, analizy, prezentacje, itd. autorstwa administratora lub osób trzecich, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz.631), chronione stosownie do powyższej ustawy.

5. Informacje zawarte w serwisie mogą również stanowić informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

6. Na wniosek zainteresowanej strony Główny Inspektorat Ochrony Środowiska może udostępnić zainteresowanemu informację publiczną, w szczególności taką, której zakres wykracza poza zakres prezentowanych w serwisie informacji publicznych. Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej dostępna jest pod adresem: http://www.gios.gov.pl/bip/artykuly/482/Instrukcja-korzystania-ze-strony-podmiotowej-BIP. Zasady powtórnego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej na wniosek określone zostaną indywidualnie z zainteresowanym.

7. Dostępne w serwisie informacje w postaci danych pomiarowych mogą być przez Państwa wykorzystywane w celu zapoznania się z ich treścią, w szczególności możliwe jest ich pobierane do pamięci podręcznej przeglądarki internetowej celem wyświetlenia treści serwisu, utrwalanie w pamięci komputera, kopiowanie, drukowanie oraz powielanie. Ponadto mają Państwo prawo do wtórnego wykorzystania w całości lub w istotnej części (co do jakości lub ilości) tych danych do celów komercyjnych lub niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że wtórne wykorzystanie polegające na rozpowszechnianiu tych danych odbywać się będzie bez modyfikacji tych danych co do treści oraz ze wskazaniem na źródło danych poprzez wskazanie danych administratora (GIOŚ/WIOŚ), jego danych kontaktowych zgodnych z zawartymi na aktualnej stronie BIP, oraz hiperłącza do strony serwisu zawierającego wykorzystywane dane.

Wtórnie wykorzystujący dane pomiarowe GIOŚ/WIOŚ o jakości powietrza zobowiązany jest tak oznaczać te dane aby każdorazowo wskazywały na datę i miejsce ich pomiaru ? zgodną z danymi publikowanymi w serwisie.

Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej części danych pomiarowych sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów administratora, pod rygorem i w granicach dostępnych środków technicznych, administrator może wstrzymać czasowo Państwa dostęp do danych pomiarowych do czasu trwania naruszeń. Przez słuszny interes administratora należy rozumieć w szczególności zapewnienie dostępu szerokiemu kręgowi odbiorców rzetelnych i prawdziwych danych o jakości powietrza.

Zakazane jest korzystanie z danych pomiarowych i łączne z nimi powoływanie się na administratora (w tym jego logo) w sytuacji publikowania przez Państwa danych zmodyfikowanych lub niepochodzących od administratora, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o jakości powietrza. W takiej sytuacji prawo do korzystania z danych w zakresie opisanym w niniejszych zasadach może zostać przez administratora wypowiedziane bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 powyżej, treści zgromadzone w serwisie, z wyłączeniem treści wyraźnie oznaczonych jako treści autorstwa osób trzecich względem administratora, stanowiące informację publiczną mogą być przedmiotem powtórnego wykorzystania w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego treść została wytworzona, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Zgromadzone w serwisie informacje publiczne, z wyłączeniem utworów autorstwa osób trzecich, mogą być przez Państwa powtórnie wykorzystane na następujących warunkach:

i. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje publiczne pozyskane z serwisu jest zobowiązany do podania w sposób czytelny i wyraźny (czcionką nie mniejszą niż treść powtórnie wykorzystywana) faktu wykorzystywania informacji publicznych pochodzących z serwisu, źródła ich pochodzenia poprzez wskazanie nazwy administratora serwisu oraz adresu internetowego serwisu, z którego pochodzą treści, a ponadto poprzez zamieszczenie tzw. "deep link" tj. hiperłącza do konkretnej podstrony lub elementu powtórnie wykorzystywanego, a także daty pozyskania tych informacji publicznych, ewentualnie wersji;

ii. Powtórne wykorzystywanie informacji publicznych z serwisu jest bezpłatne;

iii. Powtórnie wykorzystujący informacje publiczne z serwisu zobowiązany jest wskazać czy wykorzystuje je w całości czy w części;

iv. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje publiczne pozyskane z serwisu ma obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji publicznych w pierwotnie pozyskanej z serwisu formie;

v. Jeżeli podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną z serwisu dokonuje jej modyfikacji, obowiązany jest w sposób czytelny i wyraźny oznaczyć treści zmodyfikowane.

9. W zakresie w jakim zamierzają Państwo powtórnie wykorzystać treści zawarte w serwisie, a sposób tego wykorzystania ma odbiegać od warunków opisanych w niniejszych zasadach, koniecznym jest uzyskanie zgody na takie wykorzystanie od administratora. Administrator odmawia ponownego wykorzystywania treści, w przypadku gdy:

a) dostęp do treści podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, lub w przepisach odrębnych ustaw;

b) ponowne wykorzystywanie treści naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

10. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie treści dostępnych w serwisie przez inne podmioty, w tym w szczególności jeżeli podmioty te wykorzystując treści naruszają niniejsze zasady oraz przepisy opisane w niniejszych zasadach. W zakresie, w jakim treści zostały przez Państwa zmodyfikowane odpowiedzialność za te modyfikacje ponosić będą wyłącznie Państwo.

11. Korzystanie z serwisu podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i jurysdykcji sadów Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, co do sposobu wykorzystania przez Państwa treści zawartych w serwisie lub chcą Państwo je powtórnie wykorzystać w tym rozpowszechniać, lub chcą Państwo pozyskać prawa do materiałów autorstwa osób trzecich, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem gios@gios.gov.pl.

13. Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.