Wykres danych pomiarowych Kościerzyna, ul. Targowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Kościerzyna , ul. Targowa

Aktualna data i godzina: 2018-06-23 06:00
PmKosTargo12 (AM12 Kościerzyna Targowa) 2014-08-18 - 2018-06-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.