Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w województwie kujawsko - pomorskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (określonego jako stężenie 24-godzinne) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu. W dniu 24.09.2020 r. odnotowano na tej stacji 36-te przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 w 2020 roku (określonego jako stężenie 24-godzinne 50 µg/m3).

Dla pyłu zawieszonego PM10, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu z dnia 24 sierpnia 2012 roku normowane są nie tylko stężenia 24-godzinne i średnioroczne, ale również częstość przekroczeń stężeń 24-godzinnych. Dopuszcza się przekroczenie 35 razy w ciągu roku stężenia 24-godzinnego, natomiast wystąpienie 36. dnia ze stężeniem 24-godzinnym pyłu zawieszonego PM10 wyższym od 50 µg/m3 jest przekroczeniem wartości dopuszczalnej.

Główną przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 na stacji pomiarowej w Grudziądzu jest oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz ruch pojazdów na głównej drodze znajdującej się w pobliżu stacji.

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa kujawsko - pomorskiego dostępne są on-line na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2.