Główny inspektorat ochrony środowiska

Mapa z powiatami w których wystąpił I poziom ostrzegania (informacyjny) zgodnie z PDK

Powiaty, w których wystąpił I poziom ostrzegania (stan na 20 września 2020 r.) dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 (poziom dopuszczalny), benzo(a)pirenu (poziom docelowy), dwutlenku azotu (poziom dopuszczalny; tylko aglomeracja górnośląska w rejonie autostrady A4) zgodnie z Planem działań krótkoterminowych stanowiącym część obowiązującego Programu ochrony powietrza dla województwa ślaskiego.