Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci pomiarów jakości powietrza w 2021 roku

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od stycznia 2021 roku w małopolskiej sieci monitoringu jakości powietrza zaszły następujące zmiany:

 

Uruchomienie nowego stanowiska na  stacji monitoringu powietrza w Niepołomicach.

18 grudnia 2020 roku, na stacji w Niepołomicach przy ul. 3 Maja uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pyłu zawieszonego PM10.

Uruchomienie automatycznego stanowiska pyłu PM10 na stacji w Niepołomicach pozwala na bieżąco analizować stężenia tego zanieczyszczenia w celu informowania społeczeństwa o ryzyku lub przekroczeniu norm określonych dla pyłu PM10, szczególnie w sezonie grzewczym.

automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza w NiepołomicachStacja monitoringu powietrza w Niepołomicach przy ul. 3 Maja.

 

Uruchomienie nowego stanowiska na  stacji monitoringu powietrza w Szarowie.

30 grudnia 2020 roku, na stacji w Szarowie uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko benzenu C6H6.

Stacja monitoringu powietrza w Szarowie.

 

Uruchomienie nowej mobilnej stacji monitoringu powietrza w Mszanie Dolnej.

24 grudnia 2020 roku, w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana uruchomiona została nowa mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 benzo(a)piren B(a)P).

automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza w Mszanie Dolnej

Stacja monitoringu powietrza w Mszanie Dolnej.

Dodatkowo informujemy, że miasto Mszana Dolna znajduje się w ”strefie małopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie małopolskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Mszanie Dolnej zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2021.

 

Wyniki pomiarów z nowoutworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy małopolskiej w województwie małopolskim .

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu  na nowych stanowiskach dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

 

Zamknięcie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza w Krynicy-Zdroju oraz automatycznego stanowiska pomiaru benzenu C6H6 w Nowym Sączu.

W pierwszych tygodniach stycznia 2021 roku pracę zakończą: mobilna stacja pomiarów jakości powietrza w Krynicy Zdroju oraz automatyczny miernik benzenu w Nowym Sączu.