Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowego stanowiska na stacji Łask ul. Narutowicza 28

Uruchomienie nowego stanowiska na  stacji monitoringu powietrza w Łasku przy ul. Narutowicza 28

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021 (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/monitoring), od 4 stycznia 2021 roku  na stacji w Łasku przy
ul. Narutowicza 28 uruchomione zostało nowe manualne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z manualnych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu B(a)P po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives).

Wyniki pomiarów z nowo utworzonego stanowiska uwzględniane będą w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy łódzkiej w województwie łódzkim.

Stacja monitoringu powietrza w Łasku ul. Narutowicza 28