Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10; o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w województwie mazowieckim

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o:

przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10; 

ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10;

ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.Treść komunikatów dostępna jest w zamieszczonych poniżej plika do pobrania.