Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu i ozonu w województwie kujawsko - pomorskim
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku przekroczenia w 2020 roku poziomów docelowych:
  • benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (określonego jako stężenie średnie roczne - 1 ng/m3) na stacji pomiarowej w uzdrowisku Wieniec Zdrój; główną przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem jest oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków,
  • ozonu (ponad 25 dni z maksymalnym stężenie 8-godzinnym wyższym od 120 µg/m3) na stacji pomiarowej Zielonka w Borach Tucholskich; główną przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia powietrza ozonem jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk niezwiązanych z działalnością człowieka.
Wyniki jakości powietrza z sieci monitoringu województwa kujawsko - pomorskiego dostępne są on-line na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2.