Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2016

Cinque Terre

Rok wydania: 2017

Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 519), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2016 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony roślin, a następnie informacje te zawarł w wojewódzkim raporcie z oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2016. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), i ozonu (O3).