Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
113,7 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlCzestoArmK-PM10-1g
Częstochowa
PL2404 miasto Częstochowa
miasto Częstochowa w rejonie dróg
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
31.10.2019
Zalecane sposoby zachowania się ludności oraz zakres działań przewidywanych do realizacji określone zostały w powiadomieniu przekazanym przez RWMŚ w Katowicach do WCZK.