Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
105,8 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlRybniBorki-PM10-1g
Rybnik
PL2402 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska
miasto Rybnik
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
12.11.2019
Zalecane sposoby zachowania się ludności oraz zakres działań przewidywanych do realizacji określone zostały w powiadomieniu przekazanym przez RWMŚ w Katowicach do WCZK i Zarządu Województwa Śląskiego.