Główny inspektorat ochrony środowiska
KAWKA - nowy program priorytetowy NFOŚiGW

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi na obszarach występowania znaczących normowanych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

 

W ramach programu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielać będą bezzwrotnych dotacji. Dofinansowywane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze miasta powyżej 10 tys. mieszkańców (to ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych). W ramach tego programu samorządy przez kolejne 5 lat będą mogły ubiegać się o wsparcie.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pod adresem  http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,414,kawka-program-dwoch-przelomow.html