Główny inspektorat ochrony środowiska
Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

 

Od 1 kwietnia 2013 r. na naszym portalu w zakładce Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe prezentowana jest prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw.

 

Prognoza obliczana jest codziennie na kolejne trzy doby w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby (dla okresu 24h, 48 h, 72 h) pola trzech wartości średnich: średniej dobowej, najwyższej 8-godzinnej średniej kroczącej (wartość normowana) oraz najwyższej jednogodzinnej wartości stężeń ozonu w ciągu doby. Codziennie rano prezentowane są na portalu nowe mapy z prognozami ww. wskaźników (w sumie 9 map). Oprócz map na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji. Animacje te są generowane zarówno dla całego kraju jak i osobno dla poszczególnych województw.

 

Prognoza krajowa jak i prognozy wojewódzkie będą dostępne corocznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, czyli w czasie, w którym stężenia ozonu w powietrzu są najwyższe.

 

Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem jest zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa oraz inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych bieżącej informacji o możliwości przekroczenia alarmowych stężeń ozonu w powietrzu. Występowanie w powietrzu ozonu w stężeniu przekraczającym poziom alarmowy (240 µg/m3) wpływa bowiem negatywnie na całą populację. Osoby z grup wrażliwych tj. osoby chore, szczególnie na choroby układu oddechowego, dzieci oraz osoby starsze powinny unikać w takim przypadku wszelkich wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć do niezbędnego minimum.

 

Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zachęcamy do korzystania z serwisu dostępnego pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/country