Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w opolskiej sieci monitoringu powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, w pierwszej połowie stycznia 2021 r. w opolskiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza

  • mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która funkcjonowała w 2020 roku  w Strzelcach Opolskich, w 2021 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu NO2/NO/NOX, benzen C6H6, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni, ołów Pb. W lokalizacji stacji mobilnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego pozostawiono automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10.

Uruchomienie nowych stanowisk na stacjach monitoringu powietrza

  • na stacji w Kluczborku przy ul. Mickiewicza, uruchomione zostało manualne stanowisko pomiarowe benzo(a)pirenu B(a)P;
  • na stacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego, uruchomione zostało manualne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P, natomiast zamknięte zostało manualne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5;
  • na stacji w Głubczycach przy ul. Ratuszowej w miejsce manualnego stanowiska pomiarowego uruchomiono automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10, co pozwala na bieżąco analizować stężenia tego zanieczyszczenia w celu informowania społeczeństwa o ryzyku lub przekroczeniu norm określonych dla pyłu PM10, szczególnie w sezonie grzewczym;
  • na stacji w Nysie przy ul. w miejsce manualnego stanowiska pomiarowego uruchomiono automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM2,5.


Wyniki pomiarów uzyskane na wyżej wymienionych stanowiskach zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2021, wykonanej dla „strefy opolskiej” w województwie opolskim.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.