Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w opolskiej sieci monitoringu powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, w pierwszej połowie stycznia 2022 r. w opolskiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza

  • mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która funkcjonowała w 2021 roku w Brzegu, w 2021 roku została przeniesiona do nowej lokalizacji w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu NO2/NO/NOX, benzen C6H6, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni, ołów Pb. W lokalizacji stacji mobilnej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1 pozostawiono automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10.

Wyniki pomiarów uzyskane na wyżej wymienionych stanowiskach zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2022, wykonanej dla „strefy opolskiej” w województwie opolskim.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.