Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystapieniu w 2020 r. przekroczenia dopuszczalnej ilości przekroczeń dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w strefie podlaskiej. Obszarem wystapienia przekroczenia jest miasto Łomża.