Informacje ogólne - Główny inspektorat ochrony środowiska

Informacje ogólne

Informacja na temat systemu monitoringu jakości powietrza


Wojewódzkie programy monitoringu środowiska opracowane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) określają systemy monitoringu jakości powietrza w danym województwie. Systemy te w głównej mierze opierają się na sieciach stacji pomiarowych rozmieszczonych w miarę potrzeb w newralgicznych punktach województwa (głównie miastach). Dodatkowo, wyniki ze stacji pomiarowych mogą być uzupełnianie o wyniki modelowania matematycznego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dane ze stacji pomiarowych gromadzone są w systemach bazodanowych WIOŚ i przesyłane są do bazy krajowej zlokalizowanej w GIOŚ.

 

Wojewódzkie inspektoraty, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych, prowadzą monitoring stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu, a także pomiary ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10.

 

Na wybranych stacjach miejskich wojewódzkie inspektoraty prowadzą również pomiary składu pyłu PM10 pod kątem zwartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W 2013 roku pomiary prowadzono metodami aspiracyjnymi na 809 stanowiskach automatycznych, 983 stanowiskach manualnych oraz metodami pasywnymi na 1137 stanowiskach.

 

 

Stanowiska pomiarowe monitoringu jakości powietrza wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska działające w ramach PMŚ w 2013 r.