Bieżące dane pomiarowe - Główny inspektorat ochrony środowiska

Ocena jakości powietrza - Bieżące dane pomiarowe:

2018-07-21 od 14:00 do 15:00 *

Filtry wyszukiwania

Zanieczyszczenia

Dane pomiarowe

Godzina Wartość

Więcej informacji » o stacji

Legenda

  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • Brak indeksu
Więcej informacji » o legendzie
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.

* - w przypadku gdy niedost�pne s� dane z ostatniej godziny prezentowane s� dane z poprzedniej godziny