Główny inspektorat ochrony środowiska
Zamknięcie stanowisk na stacji monitoringu powietrza w Katowicach (stacja komunikacyjna)

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od 01 stycznia 2021 roku na stacji komunikacyjnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A4 nie będą prowadzone manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, natomiast pozostaje pomiar automatyczny tych zanieczyszczeń.

Na stacji komunikacyjnej jakości powietrza nie ma potrzeby prowadzenie równoległych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (metodyką automatyczną i manualną), gdyż pomiar automatyczny jest równoważny metodyce referencyjnej (manualnej). Dodatkowo informujemy, iż informowanie społeczeństwa o jakości powietrza odbywa się na podstawie danych automatycznych.

stacja

Stacja monitoringu powietrza w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A4