Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego dla B(a)P w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w roku 2021 w powiecie brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim i oleskim oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w mieście Opolu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.