Poziomy alarmowe dla ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu PM10 w powietrzu oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów - Główny inspektorat ochrony środowiska

Poziomy alarmowe dla ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu PM10 w powietrzu oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów

Poziomy alarmowe dla ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu PM10 w powietrzu oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Alarmowy poziom

substancji w powietrzu

µg/m3

Ozon (O3)

jedna godzina

240

Dwutlenek siarki (SO2)

jedna godzina

5001)

Dwutlenek azotu (NO2)

jedna godzina

4001)

Pył zawieszony PM102)

24 godziny

300

 

1) Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.
2) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej.

Poziomy substancji w powietrzu dla zanieczyszczeń gazowych ustala się w warunkach: temperatura 293 K, ciśnienie 101,3 kPa.

Poziomy dla pyłu zawieszonego w powietrzu ustala się w warunkach rzeczywistych.