Roczne i pięcioletnie oceny jakości powietrza wykonywane do 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a od 2019 r. przez GIOŚ, zebrane zostały w module - Główny inspektorat ochrony środowiska