Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o prognozowanej złej jakości powietrza - nowy Alert RCB

 

W celu stacja monitoringu jakości powietrza GIOŚ w Zielonej Górzezapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do informacji o złej jakości powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchamia wysyłanie  powiadomień do ludności o prognozowanej złej jakości powietrza poprzez system ostrzegania ALERT RCB. Uruchomienie tego systemu jest efektem współpracy pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”  i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Poprzez ALERT RCB rozsyłane będą informacje o ryzyku wystąpienia w danym dniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10. Powiadomienie będzie przygotowywane przez GIOS i rozsyłane przez RCB w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 150 µg/m3. Ostrzeżenia  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządzane są na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach GIOŚ,  prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Powiadomienie ALERT RCB o treści: "UWAGA! Dnia (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.” będzie rozsyłane w formie wiadomości SMS na numery telefonów komórkowych znajdujące się na obszarze powiatu, którego dotyczy ryzyko przekroczenia.

Ostrzeżenia będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (gov.pl/rcb) oraz na profilach Centrum w mediach społecznościowych. Podobnie jak dotychczas, komunikaty o ryzyku wystąpienia oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10, będą również przekazywane do właściwych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz publikowane portalu „Jakość powietrza” GIOŚ (zarówno na stronie głównej jak i podstronach regionalnych).

Pył zawieszony PM10 jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać  szkodliwe dla zdrowia związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów).

Zachęcamy Państwa do obserwowania bieżących wyników pomiarów jakości powietrza, dostępnych na portalu „Jakość powietrza”  oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”, a także do regularnego sprawdzania prognoz jakości powietrza dostępnych w module Prognozy zanieczyszczeń powietrza.