Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie z dnia 23 lutego br. o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 22 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu i ryzyku przekroczenia poziomu informowania w dniu 23 lutego br. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu  informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa pomorskiego  obejmującym powiat Miasto Gdańsk i powiat chojnicki w dniu 22.02.2021 oraz wystąpieniu ryzyka przekrocznia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa pomorskiego  obejmującym powiat Miasto Gdańsk, powiat chojnicki i powiat kościerski w dniu 23.02.2021.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania