Deklaracja dostępności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej powietrze.gios.gov.pl/depoz, dotyczącej depozycji atmosferycznej, funkcjonującej w ramach portalu ”Jakość Powietrza”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-11-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-21.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Część starszych publikacji może mieć ograniczoną dostępność. Mapy rozkładów nie posiadają obecnie opisów alternatywnych. Trwają prace nad zwiększeniem dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności jest Pan Andrzej Szmyt.  Informacje w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, wnioski o  udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy składać na:

E-mail: a.szmyt@gios.gov.pl

Telefon: 22 369-23-30

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku potrzeby pomocy w uzyskaniu dostępu do treści lub jej odbioru, oraz w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dotyczącej depozycji atmosferycznej, funkcjonującej w ramach portalu Jakość Powietrza, prosimy o kontakt z sekretariatem Departamentu Monitoringu Środowiska poprzez e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl, tel. 22 574 27 00.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością:

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres sekretariatdg@gios.gov.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
 • faksem na numer (+48 22) 825-98-15

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), jest bezpłatna

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się przy, ul. Bitwy  Warszawskiej 1920 r. nr 3, (02-362) Warszawa.

Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeskiej. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją  miejską, autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14,  15, 25 i należy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskie j” . Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren  siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej – po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla  pojazdów.  Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat  Ochrony Środowiska). Wejście główne do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest  przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony.  Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na  miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni. Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby  niewidome i niedowidzące. Oprócz tego w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, (przyciski w windach są  opisane alfabetem Braille’ a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o  położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.
Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Siedziba Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 12 piętro, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.

Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, obok których jest odblokowywana przez recepcjonistę bramka przez którą może przejechać osoba na wózku inwalidzkim. W budynku, za bramkami,  znajdują się cztery windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po  budynku. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi  i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory.  W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.