Declaration of availability - Chief Inspectorate for Environmental Protection
Declaration of availability

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego ”Jakość Powietrza”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2019-12-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska.
 • E-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl
 • Telefon: 22 574 27 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska
 • Adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
 • E-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl
 • Telefon: 22 574 27 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się przy, ul. Bitwy  Warszawskiej 1920 r. nr 3, (02-362) Warszawa.  

Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeskiej. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją 
miejską, autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14,  15, 25 i należy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskie j" . Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren  siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej - po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla  pojazdów.  Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat  Ochrony Środowiska). Wejście główne do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest  przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony.  Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na 
miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni. Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby  niewidome i niedowidzące. Oprócz tego w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, (przyciski w windach są  opisane alfabetem Braille' a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o  położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. 
Budynek jest chroniony przez całą dobę.


Siedziba Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 12 piętro, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.

Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, obok których jest odblokowywana przez recepcjonistę bramka przez którą może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku, za bramkami,  znajdują się cztery windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po  budynku.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi  i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory.  W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostępności aplikacji Jakość Powietrza w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2015-12-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.