Główny inspektorat ochrony środowiska

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2022. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska

Cinque Terre

Rok wydania: 2023

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej według zasad określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Raport zawiera podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w Polsce za 2022 rok, przygotowane na podstawie rezultatów ocen przeprowadzonych w roku 2023 dla poszczególnych województw w regionalnych wydziałach monitoringu środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ocenie uwzględniono podział kraju na strefy określony w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z uwzględnieniem definicji stref podanej w art. 87 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za 2022 rok wskazują na poprawę jakości powietrza w odniesieniu do wszystkich zanieczyszczeń. W porównaniu z latami poprzednimi nastąpił wyraźny spadek liczby przypadków przekroczeń norm oraz zasięgu obszarów objętych przekroczeniem. Zanieczyszczeniem, którego poziom docelowy zastał przekroczony w największej liczbie stref jest benzo(a)piren oznaczany w pyle zawieszonym PM10. Konieczność kontynuacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji dotyczy też obszarów, na których przekroczony został poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5.

Raporty wojewódzkie „Roczna ocena jakości powietrza za 2022 rok" i lata poprzednie, dostępne są do pobrania w dziale Publikacje na podstronach poszczególnych województw w module "Informacje Regionalne".