Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 pod kątem monitorowania wskaźnika średniego narażenia - Główny inspektorat ochrony środowiska
Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 pod kątem monitorowania wskaźnika średniego narażenia

 

Ze względu na znaczny negatywny wpływ pyłu PM2,5 na zdrowie ludzi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy wprowadzono dodatkowe normy jakości powietrza dla obszarów tła miejskiego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracjach. Dla obszarów tych określono wartość dopuszczalną pyłu PM2,5 w powietrzu, którą nazwano pułapem stężenia ekspozycji obliczanym na podstawie  wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji. Ponadto każdy kraj członkowski w oparciu o krajowy wskaźnik średniego narażenia obliczany na podstawie wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji i w oparciu o kryteria określone w ww. dyrektywie określił krajowy cel redukcji narażenia na pył PM2,5.

Zgodnie z zapisami art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska GIOŚ oblicza wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia. Wskaźniki te, były obliczane do roku 2021  zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1029). Począwszy od roku 2022 wskaźniki będą obliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2430). Więcej informacji w zakładce Normy jakości powietrza >>

Wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji w Polsce dla lat 2010-2019 obliczano dla 30 miast i aglomeracji na podstawie danych z 32 stanowisk pomiarowych. W roku 2020 ze względu na to, iż Legnica straciła status miasta o liczbie mieszkańców 100 tys. liczba stanowisk zlokalizowanych w miastach zmniejszona została z 30 na 29, a tym samym dla potrzeb obliczania wskaźników średniego narażenia dla miast  i aglomeracji oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2020  wykorzystano 31 stanowisk. W roku 2021 kolejne miasto straciło status 100 tys. mieszkańców - Kalisz. Oznacza to, że dla potrzeb obliczania wskaźników średniego narażenia dla miast i aglomeracji oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2021 wykorzystano 30 stanowisk.   W aglomeracji warszawskiej i aglomeracji górnośląskiej pomiary są prowadzone na dwóch stanowiskach pomiarowych, w pozostałych aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców pomiary są prowadzone na jednym stanowisku pomiarowymPomiary pyłu PM2,5 pod kątem określenia krajowego wskaźnika średniego narażenia prowadzone są przez Inspekcję Ochrony Środowiska od początku 2010 r.

Informacje na temat stanowisk pomiarowych pyłu PM2,5, z których dane są podstawą do obliczenia wskaźnika średniego narażenia dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców  i aglomeracji oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia zą zamieszczone w zakładce "Wskaźniki średniego narażenia".

 

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2021 liczony jako średnia z lat 2019-2021 wyniósł 17 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2020 liczony jako średnia z lat 2018-2020 wyniósł 19 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2019 liczony jako średnia z lat 2017-2019 wyniósł 21 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2018 liczony jako średnia z lat 2016-2018 wyniósł 22 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2017 liczony jako średnia z lat 2015-2017 wyniósł 22 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2016 liczony jako średnia z lat 2014-2016 wyniósł 22 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2015 liczony jako średnia z lat 2013-2015 wyniósł 23 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2014 liczony jako średnia z lat 2012-2014 wyniósł 24 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2013 liczony jako średnia z lat 2011-2013 wyniósł 25 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2012 liczony jako średnia z lat 2010-2012 wyniósł 26,1 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2011 liczony jako średnia z lat 2010 i 2011 wyniósł 26,9 µg/m3

Krajowy wskaźnik średniego narażenia dla roku 2010 liczony jako średnia roczna wyniósł 28 µg/m3