Deklaracja dostępności - Główny inspektorat ochrony środowiska
Deklaracja dostępności

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego ”Jakość Powietrza”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-06
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres sekretariatdg@gios.gov.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-630;
 • faksem na numer (+48 22) 825-98-15

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Koordynatorem ds. dostępności jest Pan Andrzej Szmyt.  Informacje w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, wnioski o  udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy składać na:

E-mail: a.szmyt@gios.gov.pl

Telefon: 22 369-23-30

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Jakość Powietrza prosimy o kontakt z sekretariatem poprzez e-mail:
sekretariatdm@gios.gov.pl,  tel. 22 574 27 00.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska
 • Adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
 • E-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl
 • Telefon: 22 574 27 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się przy, ul. Bitwy  Warszawskiej 1920 r. nr 3, (02-362) Warszawa.  

Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeskiej. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją 
miejską, autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14,  15, 25 i należy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskie j" . Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren  siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej - po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla  pojazdów.  Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat  Ochrony Środowiska). Wejście główne do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest  przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony.  Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na 
miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni. Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby  niewidome i niedowidzące. Oprócz tego w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, (przyciski w windach są  opisane alfabetem Braille' a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o  położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. 
Budynek jest chroniony przez całą dobę.


Siedziba Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 12 piętro, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.

Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, obok których jest odblokowywana przez recepcjonistę bramka przez którą może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku, za bramkami,  znajdują się cztery windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po  budynku.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi  i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory.  W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście do budynku przy Al. Jerozolimskich 92 - widok na schody i podjazd dla wózków oraz drzwi obrotowe i skrzydłowe

Aplikacje mobilne

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostępności aplikacji Jakość Powietrza w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2015-12-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Link do Biuletynu informacji publicznej

Mapa strony (nawigacja):

 1. Portal GIOŚ
 2. Kim jesteśmy
 3. Kontakt
 4. Bieżące dane pomiarowe
  1. Wyszukiwarka stacji
  2. Informacje zdrowotne
  3. Bank danych pomiarowych
  4. Mapa stacji
 5. Prognozy zanieczyszczeń powietrza
  1. Informacje ogólne
  2. Mapy Prognoz
  3. Prognozy europejskie
  4. Prognozy długoterminowe
  5. Wyniki modelowania
 6. Bank danych pomiarowych
 7. Ostrzeżenia
  1. Informacje ogólne
  2. Poziomy informowania i alarmowe
  3. Poziomy dopuszczalne
 8. Informacje regionalne
  1. województwo dolnośląskie
  2. województwo kujawsko-pomorskie
  3. województwo łódzkie
  4. województwo lubelskie
  5. województwo lubuskie
  6. województwo małopolskie
  7. województwo mazowieckie
  8. województwo opolskie
  9. województwo podkarpackie
  10. województwo podlaskie
  11. województwo pomorskie
  12. województwo śląskie
  13. województwo świętokrzyskie
  14. województwo warmińsko-mazurskie
  15. województwo wielkopolskie
  16. województwo zachodniopomorskie
 9. Mapy
  1. Ocena jakości powietrza - Informacje ogólne
  2. Ocena jakości powietrza - strefy
  3. Ocena roczna
  4.  Oceny wieloletnie
  5. Rozkłady stężeń zanieczyszczeń
  6. Stacje – informacje ogólne
  7. Stacje pomiarowe – ochrona zdrowia
  8. stacje pomiarowe – ochrona roślin
  9. Narażenie na pył PM2,5
  10. Program EMEP
  11. Specjalistyczne stacje tła regionalnego UE
  12. Stanowiska pomiarowe
  13. Bieżące dane pomiarowe
  14.  Mapy prognoz
  15. Prognozy wojewódzkie
  16. Prognozy długoterminowe – wyniki modelowania
  17. Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych
  18. Chemizm opadów – stacje pomiarowe
  19. Chemizm opadów – stężenia i ładunki
  20. Opady
 10. Prawodawstwo – prawo polskie
  1. Prawodawstwo – prawo UE
  2. Odroczenia i derogacje
  3. Konwencje międzynarodowe
  4. Strategie
  5. inne dokumenty
 11. Normy jakości powietrza – roczna ocena jakości powietrza
  1. Poziom dopuszczalny
  2. Poziom docelowy
  3. Cel długoterminowy
 12. Narażenie na pył PM2,5
  1.  Pułap stężenia ekspozycji
  2. Krajowy cel redukcji narażenia
 13. Poziomy alertowe – informacje ogólne
  1.  Poziom informowania
  2.  Poziom alarmowy
 14. Pomiary i ocena jakości powietrza  
  1. Strefy
  2. ocena jakości powietrza – informacje ogólne
  3. Ocena roczna
  4. Oceny wieloletnie
  5. Rozkłady stężeń zanieczyszczeń
  6. Raportowanie do UE
  7. Oceny wojewódzkie
  8. Pomiary
 15. Programy Państwowego Monitoringu Środowiska
 16. Programy Ochrony Powietrza i plany działań krótkoterminowych
 17. Regionalne tło zanieczyszczeń – program EMEP
 18. Regionalne tło zanieczyszczeń – program UE
 19. Chemizm opadów atmosferycznych
  1. Stacje pomiarowe
  2. Stężenia i ładunki
  3. Opady
 20. Krajowe Laboratorium Referencyjne
 21. Wyszukiwarka stacji
 22. Publikacje
 23. Regulamin
 24. API
 25. Aktualności
 26. Aplikacja mobilna
 27. FAQ
 28. Udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu
 29. Deklaracja dostępności portalu i aplikacji mobilnej