Declaration of availability - Chief Inspectorate for Environmental Protection
Declaration of availability

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego ”Jakość Powietrza”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2019-12-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska.
 • E-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl
 • Telefon: 22 574 27 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Departamentu Monitoringu Środowiska
 • Adres: Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
 • E-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl
 • Telefon: 22 574 27 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54. 00-922 Warszawa.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Mikołaja Reja 3/5. Do wejścia od ul. Mikołaja Reja prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają poruszanie się osobą niepełnosprawnym po wszystkich 4 piętrach budynku.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Aplikacje mobilne

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostępności aplikacji Jakość Powietrza w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2015-12-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.