Interfejs programistyczny aplikacji (API) - Główny inspektorat ochrony środowiska
Interfejs programistyczny aplikacji (API)


Interfejs API portalu "Jakość Powietrza" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i gromadzonych w bazie EKOINFONET - JPOAT.

Korzystając z API akceptują Państwo wszystkie warunki zawarte w Regulaminie portalu. Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępniane na portalu Jakość Powietrza zobowiązany jest w sposób czytelny i wyraźny wskazać źródło pozyskania informacji.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych/informatycznych prosimy o kontakt na adres mailowy api@gios.gov.pl 

Udostępniane dane nie są na bieżąco weryfikowane, zatem mogą ulec zmianie w późniejszym czasie.

Wyniki pomiarów wszystkich zanieczyszczeń  udostępnianych poprzez API wyświetlane są w jednostce μg/m3 (również wyniki pomiarów CO - tlenku węgla, dla którego wyniki pomiarów prezentowane na mapie bieżących danych pomiarowych portalu Jakość Powietrza oraz w aplikacji mobilnej "Jakość Powietrza w Polsce" przeliczone są na mg/m3).

Ze względu na zdarzające się przypadki awarii sprzętu pomiarowego, awarii transmisji danych lub innych zdarzeń losowych, na które pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie mają wpływu, mogą występować sporadyczne przerwy w transmisji i prezentacji danych pomiarowych na portalu "Jakość Powietrza" oraz w aplikacjach korzystających z interfejsu API.

Nowe usługi API GIOŚ:

Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API w formacie JSON-LD (wraz z inormacją o limitach zabezpieczających przed nadmiernym obciążeniem zasobów), dostępne za pomocą automatycznej dokumentacji OPEN API:

 • zagregowane dane maksimum ze średnich 8-godzinnych z 1-godzinnych wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i średnia 24-godzinna z 1-godzinnych wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 dla ostatnich 3 dób (limit 2 żądania na minutę),
 • archiwalne dane pomiarowe, udostępniane w czasie UTC+ 01:00, środkowoeuropejski zimowy (limit 2 żądania na minutę),
 • informacje o przekroczeniu poziomu informowania, alarmowego, dopuszczalnego i docelowego zanieczyszczeń (limit 2 żądania na minutę),
 • dane prezentowane na mapach rozkładów stężeń zanieczyszczeń (limit 2 żądania na minutę),
 • metadane stacji i stanowisk pomiarowych (limit 2 żądania na minutę),
 • statystyki roczne (limit 2 żądania na minutę),
 • bieżące dane pomiarowe od ostatniej pełnej godziny do trzeciej doby wstecz, udostępniane w czasie lokalnym (limit 1500 żądań na minutę),
 • aktualne wskazania indeksu jakości powietrza (limit 1500 żądań na minutę),
 • lista stacji i stanowisk pomiarowych (limit 2 i 1500 żądań na minutę).

Logo NFOŚiGW

 

Utworzenie nowych usług API portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Link do dokumentacji Open API

Starsze usługi API GIOŚ:  Uwaga - w perspektywie najbliższych lat planowane jest wycofanie starszych usług, dlatego zalecamy stosowanie nowych usług

Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu REST API w formacie JSON, wykorzystująca zapytanie HTTP GET (dane udostępniane są w czasie lokalnym):

 • Stacje pomiarowe - Usługa sieciowa udostępniająca listę stacji pomiarowych.

https://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/findAll

Przykład zapytania: Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Przykład odpowiedzi:

[{
    "id": 14,
    "stationName": "Działoszyn",
    "gegrLat": "50.972167",
    "gegrLon": "14.941319",
    "city": {
        "id": 192,
        "name": "Działoszyn",
        "commune": {
            "communeName": "Bogatynia",
            "districtName": "zgorzelecki",
            "provinceName": "DOLNOŚLĄSKIE"
        }
    },
    "addressStreet": null
}]

 • Stanowiska pomiarowe - usługa sieciowa udostępniająca listę stanowisk pomiarowych dostępnych na wybranej stacji pomiarowej.

https://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/sensors/{stationId}

Przykład zapytania: https://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/sensors/515

Przykład odpowiedzi:

[{
    "id": 92,
    "stationId": 14,
    "param": {
        "paramName": "pył zawieszony PM10",
        "paramFormula": "PM10",
        "paramCode": "PM10",
        "idParam": 3
    }
},
{
    "id": 88,
    "stationId": 14,
    "param": {
        "paramName": "dwutlenek azotu",
        "paramFormula": "NO2",
        "paramCode": "NO2",
        "idParam": 6
    }
}]

 • Dane pomiarowe - usługa sieciowa udostępniająca dane pomiarowe na podstawie podanego identyfikatora stanowiska pomiarowego.

https://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/data/getData/{sensorId}

Przykład zapytania: https://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/data/getData/3497

Przykład odpowiedzi:

{
    "key": "PM10",
    "values": [
    {
        "date": "2017-03-28 11:00:00",
        "value": 30.3018
    },
    {
        "date": "2017-03-28 12:00:00",
        "value": 27.5946
    }]
}

 • Indeks jakości powietrza - usługa sieciowa udostępniająca indeks jakości powietrza na podstawie podanego identyfikatora stacji pomiarowej.

https://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/aqindex/getIndex/{stationId}

Przykład zapytania: https://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/aqindex/getIndex/52

Przykład odpowiedzi:

{
    "id": 52,
    "stCalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "stIndexLevel": {
        "id": 2,
        "indexLevelName": "Umiarkowany"
    },
    "stSourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "so2CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "so2IndexLevel": 0,
        "id": 0,
        "IndexLevelName": "Bardzo dobry"
    "so2SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "no2CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "no2IndexLevel": 0,
        "id": 0,
        "IndexLevelName": "Bardzo dobry"
    "no2SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm10CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm10IndexLevel": 2,
        "id": 2,
        "IndexLevelName": "Umiarkowany"
    "pm10SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm25CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "pm25IndexLevel": 2,
        "id": 2,
        "IndexLevelName": "Umiarkowany"
    "pm25SourceDataDate": null,
    "o3CalcDate": "2017-03-28 12:00:00",
    "o3IndexLevel": null,
    "o3SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00",
}

Opis parametrów powyższych usług:
id": 52,  - oznacza numer id danej stacji pomiarowej, numery id wszystkich stacji udostępniane są poprzez pierwszą usługę  http://api.gios.gov.pl/pjp-api/rest/station/findAll
"stCalcDate": "2017-03-28 12:00:00", - data wykonania obliczeń indeksu
 "stIndexLevel": { - wartość indeksu dla stacji (co do zasady przybiera wartość  najgorszego z indeksów cząstkowych zanieczyszczeń)
  "id": 2, - wartość indeksu dla stacji wyrażona w postaci liczby -1 – Brak indeksu, 0 – Bardzo dobry, 1 – Dobry, 2 – Umiarkowany, 3 - Dostateczny, 4 – Zły, 5 – Bardzo zły
 "indexLevelName": "Umiarkowany" – jak wyżej – nazwa kategorii indeksu
"stSourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00", - data danych źródłowych, z których policzono wartość indeksu
 "so2CalcDate": "2017-03-28 12:00:00", - Data wykonania obliczeń indeksu dla wskaźnika SO2
 "so2IndexLevel": null,  - Wartość indeksu dla wskaźnika SO2 (jak wyżej, zakresy indeksu o id od  -1 do 5 lub null jeśli na stacji nie są wykonywane pomiary danego zanieczyszczenia)
 "so2SourceDataDate": "2017-03-28 12:00:00", - Data danych źródłowych, z których policzono wartość indeksu dla wskaźnika SO2

stIndexStatus  - Status indeksu ogólnego dla stacji pomiarowej. Może przyjmować wartość „true” (indeks ważny) lub „false” (indeks nieważny/ brak indeksu)
stIndexCrParam - Kod zanieczyszczenia krytycznego (o gorszej wartości) dla województwa, w którym zlokalizowana jest stacja pomiarowa. Może przyjmować wpisy: „pyl” jeśli w danej godzinie zanieczyszczeniem krytycznym w danym województwie jest pył: łącznie PM10 i PM2,5 (zwykle zimą), lub „ozon” jeśli zanieczyszczeniem krytycznym jest ozon (zwykle latem). Jeśli najgorszym zanieczyszczeniem w danym województwie w danej godzinie jest jakiś inny parametr, np. SO2 – Bardzo zły, wówczas indeks dla danej stacji przyjmuje wartość dla tego zanieczyszczenia, jednak ogólny indeks w województwie nadal odnosi się do najgorszego z zanieczyszczeń krytycznych: pył lub ozon.

 

 

Interfejs API Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego udostępniający dane w zakresie prognoz jakości powietrza:

Interfejs API Prognoz jakości powietrza opracowywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, zwraca prognozowane średnie dobowe steżenie w jednostce μg/m3  na obszarze powiatu/gminy na podstawie kodu TERYT (wyszukiwarka kodów TERYT) dla pyłu zawieszonego PM10 (PM10), dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2) i ozonu (O3). W przypadku ewentualnych problemów lub pytań dot. API prognoz, należy je kierować bezpośrednio do Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Przykład zapytania: PM10 dla Warszawy

https://api.prognozy.ios.edu.pl/v1/PM10/1465

Przykład odpowiedzi:

{"20220811": 16.88, "20220812": 19.52, "20220813": 17.65}

 

Przykład zapytania: PM10 dla powiatu Wołomińskiego

https://api.prognozy.ios.edu.pl/v1/PM10/1434

Przykład odpowiedzi:

{"20220811": 13.58, "20220812": 16.05, "20220813": 12.41}