Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego - Główny inspektorat ochrony środowiska
Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska funkcjonuje Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego, które powołane zostało do życia w roku 2011, co stanowiło wypełnienie zobowiązań dotyczących wdrożenia w kraju członkowskim systemu zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC) w monitoringu powietrza, zapisanych w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Do głównych zadań KLR należy zapewnienie nadzoru nad jakością badań powietrza atmosferycznego wykonywanych w ramach programów państwowego monitoringu środowiska, poprzez:

1) organizowanie i wykonywanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości;

2) dokonywanie przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty pomiarowe;

3) koordynację właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania równoważności metodyk niereferencyjnych;

4) wdrażanie nowych metod badawczych;

5) uczestniczenie w programach zapewnienia jakości organizowanych przez Komisję Europejską;

6) ujednolicanie metod i procedur badawczych;

7) szkolenie pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego w zakresie nowych metod badawczych;

8) koordynację na terenie kraju udziału w programach zapewnienia jakości organizowanych przez Komisję Europejską;

9) wspieranie prac prowadzonych przez europejską sieć krajowych laboratoriów referencyjnych (AQUILA: https://ec.europa.eu/jrc/en/aquila) ustanowioną przez Komisję Europejską - zadaniem AQUILA jest przede wszystkim zapewnienie spójnej polityki jakości w sieciach monitoringu powietrza na terenie Unii Europejskiej. W ramach AQUILA opracowywane i walidowane są metodyki pomiarowe, wyznaczane są nowe kierunki w pomiarach jakości powietrza, organizowane są kampanie pomiarowe, opiniowane zmiany w przepisach prawnych UE dotyczące monitorowania jakości powietrza, a także prowadzone dyskusje nad nowymi technikami pomiarowymi.

 

Siedziba KLR:

ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków

tel. 12 257 00 44

adres e-mail: klrp@gios.gov.pl

Budynek KLR