Główny inspektorat ochrony środowiska
Udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu

             

Od 1 stycznia 2019 roku organem udostępniającym informacje o tle substancji w powietrzu jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zmiana ta wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), która obowiązek realizacji tego zadania przeniosła z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Podstawą do udzielania informacji o tle substancji w powietrzu na obszarze wskazanym przez wnioskodawcę jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87). Tło substancji w powietrzu określa się w odniesieniu do substancji, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) określone zostały średnioroczne poziomy dopuszczalne, tj.: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10 (o średnicy do 10 μm), pyłu zawieszonego PM2,5 (o średnicy do 2,5 μm) oraz ołowiu (Pb) w pyle zawieszonym PM10. 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu za rok poprzedni. Oceny opracowywane są w oparciu o pomiary wysokiej jakości prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, głównie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, oraz modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu, wykonywane na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Aktualny stan jakości powietrza (tło substancji) określany jest na podstawie ostatniej rocznej oceny jakości powietrza wykonanej przez GIOŚ dla danego województwa. Zgodnie z ww. ustawą wojewódzkie oceny roczne wykonywane są w terminie do 30 kwietnia danego roku i dotyczą roku poprzedniego. 

Odpowiedź wnioskującemu udzielana jest w terminie do miesiąca od daty wpływu wniosku zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.). W przypadku skompilowanych spraw zgodnie z przywołaną ustawą, termin udostępnienia informacji może zostać wydłużony do dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku.

 

Wnioski o udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu należy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną bezpośrednio na adres właściwego Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a w przypadku województwa mazowieckiego do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Po wykonaniu kalkulacji kosztów zostanie ona przesłana wraz z danymi do wykonania przelewu na adres wskazany we wniosku (e-mail lub korespondencyjny).

Wzory wniosków  o udostępnienie informacji o poziomie tła substancji w powietrzu dla poszczególnych województw do pobrania zamieszczone są na dole strony.

 


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 3, 02-362 Warszawa, Departament Monitoringu Środowiska, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl, tel. (22) 574 27 00

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok, e-mail: rwmsbialystok@gios.gov.pl, tel. (85) 665 82 00 wew. 23

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, e-mail: rwmsbydgoszcz@gios.gov.pl,  tel. (52) 582 64 80

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku, ul. Abrahama 1A/lok. 4.12, 80-307 Gdańsk, e-mail: rwmsgdansk@gios.gov.pl, tel. 512 660 403

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, ul. Konstantego Damrota 16, 40-022 Katowice, e-mail: rwmskatowice@gios.gov.pl,  tel. (32) 201 76 25

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: rwmskielce@gios.gov.pl, tel. (41) 342 14 96

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków, e-mail: rwmskrakow@gios.gov.pl, tel. (12) 312 52 09 wew. 17

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin, e-mail: rwmslublin@gios.gov.pl, tel. (81) 718 62 39

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi,  ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź, e-mail: rwmslodz@gios.gov.pl, tel. (42) 632 15 20

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie, ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn, e-mail: rwmsolsztyn@gios.gov.pl, tel. (89) 612 34 59

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole, e-mail: rwmsopole@gios.gov.pl, tel. (77) 402 11 69

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, e-mail: rwmspoznan@gios.gov.pl, tel. (61) 827 05 03

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, ul. Gen.M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, e-mail: rwmsrzeszow@gios.gov.pl, tel. (17) 850 56 28

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie, ul. Niemcewicza 26 pok.516, 71-520 Szczecin, e-mail: rwmsszczecin@gios.gov.pl, tel. (91) 443 62 11

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław, e-mail: rwmswroclaw@gios.gov.pl, tel. (71) 327 30 40

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra, e-mail: rwmszielonagora@gios.gov.pl, tel. (68) 454 84 52