Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2022

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie podlaskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2022” zostały przekazane Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia ludzi została wykonana na obszarze 2 stref województwa podlaskiego (aglomeracja białostocka i strefa podlaska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: benzo(a)pirenu (B(a)P), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb). Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy podlaskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Ocena jakości powietrza za rok 2022 wykazała poprawę jakości powietrza w województwie podlaskim w porównaniu z rokiem 2021. Stężenia większości zanieczyszczeń były niższe niż w roku 2021, a obszary przekroczeń mniejsze. W roku 2022 na całym obszarze województwa podlaskiego dotrzymany został poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, który w latach wcześniejszych był przekraczany.

Pomimo poprawy jakości powietrza, w roku 2022 wystąpiło przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na obszarze strefy podlaskiej. Główną przyczyną ww. przekroczenia była emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków.

W obu strefach województwa podlaskiego, podobnie jak w latach wcześniejszych,  przekroczony został poziom celu długoterminowego ozonu określony pod kątem ochrony zdrowia ludzi. W strefie podlaskiej przekroczony został również poziom celu długoterminowego określony w celu ochrony roślin. Przekroczenie to spowodowane było przede wszystkim warunkami meteorologicznymi sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery oraz napływem spoza granic województwa i kraju mas powietrza zanieczyszczonych ozonem.

Poprawa jakości powietrza w roku 2022 jest wypadkową działań na rzecz ochrony powietrza oraz korzystnych warunków meteorologicznych, skutkujących m.in. zmniejszoną emisją zanieczyszczeń z ogrzewania domów i mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.