Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2022

Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2022

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie kujawsko - pomorskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2022” zostały przekazane Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia ludzi została wykonana na obszarze 4 stref województwa kujawsko - pomorskiego (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek i strefa kujawsko - pomorska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: benzo(a)pirenu (B(a)P), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb). Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy kujawsko - pomorskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Ocena jakości powietrza za rok 2022 wykazała poprawę jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim w porównaniu z rokiem 2021. Stężenia większości zanieczyszczeń były niższe niż w roku 2021, a obszary przekroczeń mniejsze. W roku 2022 na całym obszarze województwa kujawsko - pomorskiego dotrzymany został poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5, który w latach wcześniejszych był przekraczany.

Pomimo poprawy jakości powietrza, w roku 2022 wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu zawieszonego PM10 w strefie kujawsko – pomorskiej oraz przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na obszarze 3 stref: aglomeracja bydgoska, miasto Włocławek i strefa kujawsko - pomorska.

We wszystkich strefach województwa kujawsko - pomorskiego, podobnie jak w latach wcześniejszych przekroczony został poziom celu długoterminowego ozonu, określony pod kątem ochrony zdrowia, a w strefie kujawsko - pomorskiej dodatkowo przekroczony został poziom celu długoterminowego, określony w celu ochrony roślin.

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w strefie kujawsko - pomorskiej miało miejsce na niewielkim obszarze miasta Grudziądza i spowodowane było głównie emisją z intensywnego ruchu samochodowego, przy znaczącym udziale oddziaływania emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Główną przyczyną przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 była natomiast emisja pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków.

Przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu spowodowane było przede wszystkim warunkami meteorologicznymi sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery oraz napływem spoza granic województwa i kraju mas powietrza zanieczyszczonych ozonem.

Poprawa jakości powietrza w 2022 roku jest wypadkową działań na rzecz ochrony powietrza oraz korzystnych warunków meteorologicznych, skutkujących m.in. zmniejszoną emisją zanieczyszczeń z ogrzewania domów i mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.