Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

 

19 czerwca 2023 r.  Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”. Uchwałę nr LIII/841/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej opracowano ze względu na przekroczenie dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, wynikające z oceny poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref województwa podlaskiego za rok 2021, wykonanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.