Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualizacja programów ochrony powietrza dla stref województwa lubelskiego

W dniu 28 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowane programy ochrony powietrza (POP) dla strefy aglomeracja lubelska oraz strefy lubelskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2021”.

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego:

- Aktualizacja POP dla strefy aglomeracja lubelska – Uchwała nr XLIX/717/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2023 r.

- Aktualizacja POP dla strefy lubelskiej – Uchwała nr XLIX/716/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. 

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa lubelskiego w danym roku kalendarzowym.