Główny inspektorat ochrony środowiska
Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu

W dniu 11.07.2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił program ochrony powietrza (POP) dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu. Program powstał w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport wojewódzki za rok 2021”.

Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego:

- POP dla strefy mazowieckim - Uchwała Nr 134/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.

Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń dwutlenku siarki oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP jest Plan Działań Krótkoterminowych, wdrażany w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub poziomu alarmowego dwutlenku siarki w strefie mazowieckiej w danym roku kalendarzowym.