Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

W dniu 13.07.2023 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr LVII/1201/23 w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Podstawą do Aktualizacji Programu była roczna ocena jakości powietrza za 2021 r. . Aktualizację wykonano dla stref i substancji zanieczyszczających powietrze dla których w ocenie rocznej za rok 2021 wskazano przekroczenia norm jakości powietrza na podstawie diagnozy za 2021 r. (dane emisyjne z 2020 r. i meteorologiczne z roku 2021) , czyli:

− pyłu zawieszonego PM10 (strefy: miasto Legnica, dolnośląska),

− pyłu zawieszonego PM2,5 (strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, dolnośląska),

− benzo(a)pirenu (strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto Wałbrzych, dolnośląska),

− dwutlenku azotu (strefa aglomeracja wrocławska),

− arsenu (strefy: miasto Legnica, dolnośląska).

 

Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego: https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2023/4378/akt.pdf