Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Kępnie

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym PMŚ za 2022 rok,  w Kępnie przy ul. Sportowej uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Dane z pomiarów, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Kępno znajduje się w ”strefie wielkopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Kępnie zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2024.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Kępnie