Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref województwa małopolskiego

W dniu 20.11.2023 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr LXXV/1102/23 zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie małopolskim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Aktualizacja programu powstała w oparciu o wyniki „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za rok 2021”, która wskazuje, iż nadal w strefach województwa małopolskiego przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego: Uchwała Nr LXXV/1102/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Celem tworzenia aktualizacji programu ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.